TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
(+48) 663-399-599

Skargi i wnioski

 

 

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Sopocie

przyjmuje w sprawach petycji, skarg i wniosków w:

poniedziałki w godzinach: 15.05 - 16.05

środy w godzinach: 10.00 - 12.00
Prosi się, aby osoby chcące złożyć petycję, skargę lub wniosek osobiście Dyrektorowi PSSE w Sopocie, wcześniej telefonicznie uzgodniły termin spotkania.  

Petycje, skargi i wnioski można składać w sekretariacie PSSE w Sopocie przy ul. Kościuszki 23 w godzinach 8.00 - 15.00

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej www.psse.sopot.pl i ustnie do protokołu.

Przedmiotem skargi mogą być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.


Uwaga: Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Terminy załatwiania skarg i wniosków:

Skargi i wnioski Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie załatwia bez zbędnej zwłoki.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. KPA

 

 

 

Odwołania i zażalenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie jest organem administracji publicznej I instancji.

W wyniku prowadzonego postępowania administracyjnego organ administracji publicznej rozstrzyga sprawę wydając decyzję lub postanowienie, w zależności od wymogów prawa.

Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia może odwołać się od decyzji oraz złożyć zażalenie na postanowienie.

Odwołanie od decyzji/zażalenie od postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sopocie wnosi się do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sopocie.

Terminy:

 • Odwołanie od decyzji:

  1. wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie
  2. przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie podlega wykonaniu    
  3. wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji

(pkt. 2 i 3 - nie stosuje się, gdy decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności bądź decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy)

 • Zażalenie na postanowienie:

  1. wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie
  2. wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże organ administracji publicznej, który wydał postanowienie może wstrzymać jego wykonanie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny po otrzymaniu odwołania /zażalenia od decyzji/postanowienia w ciągu 7 dni rozpatruje sprawę:

 • jeżeli odwołanie/zażalenie wniosły wszystkie strony a odwołanie/zażalenie zasługuje w całości na uwzględnienie wydaje nowe rozstrzygniecie, w którym uchyla lub zmienia wcześniej wydaną decyzję/postanowienie. Od nowej decyzji/postanowienia stronie przysługuje wniesienie odwołania/zażalenia do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku ( art. 132 kpa)
 • jeżeli w terminie 7 dni nie wydano nowego rozstrzygnięcia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku przesyła odwołanie /zażalenie wraz z aktami sprawy Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gdańsku (art.133 kpa).

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny po otrzymaniu odwołania/zażalenia od decyzji/postanowienia w ciągu 30 dni rozpatruje sprawę i wydaje decyzję/postanowienie, które jest ostateczne. Od decyzji/postanowienia organu II instancji przysługuje stronie wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

 

  

 

 
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
   

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
81-704 Sopot, ul. Kościuszki 23
tel. +58 551-06-35
tel. +58 551-26-22
tel./fax +58 551-06-65
e-mail: pssesopot@sopot.pl
www: http://www.psse.sopot.pl

   
Jesteś 6199773 gościem od 14.11.2007
Wykonanie: Fabryka CMS   |   © PSSE 2007    |   Kontakt   |   Mapa witryny    |