TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
(+48) 663-399-599

Statut

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sopocie

z dnia 19 czerwca 2012 roku

§ 1.Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sopocie, zwana dalej "Powiatową Stacją" działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2.Powiatowa Stacja jest podmiotem leczniczym, w stosunku do którego uprawnienia podmiotu tworzącego posiada Wojewoda Pomorski.

§ 3.      1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Sopot.

           2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest miasto Sopot.

§ 4.Powiatowa Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa.

§ 5.Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie, który jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji i dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa.

§ 6.1.Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sopocie w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:

1)      higieny środowiska;

2)      higieny pracy w zakładach pracy;

3)      higieny procesów nauczania i wychowania;

4)      higieny wypoczynku i rekreacji;

5)      bezpieczeństwa żywności, żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków;

6)      higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia w których są udzielane świadczenia zdrowotne;

- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, w szczególności w celu zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

2.   Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:

1)     prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;

2)     opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;

3)     działalność przeciwepidemiczną;

4)    opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;

5)    opracowywanie programów i planów działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej, przekazywanie ich do realizacji podmiotom leczniczym w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej oraz kontrola realizacji tych programów i planów;

6)     przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;

7)     ocenianie działalności oświatowo-zdrowotnej prowadzonej przez szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze, szkoły wyższe oraz ośrodki masowego przekazywania, podmioty lecznicze oraz inne podmioty, instytucje i organizacje, a także udzielanie im pomocy przy prowadzeniu tej działalności;

8)     przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;

9)     inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, koordynowanie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;

10) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;

11) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych;

12) wykonywanie innych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych.

§ 7.Powiatowa Stacja może prowadzić niewyodrębnioną, organizacyjnie działalność wykraczająca poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie, polegającą miedzy innymi na świadczeniu usług zleconych, z których środki stanowią dochody budżetu państwa.

§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy.

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

2) Sekcja Epidemiologii;

3) Sekcja Higieny Komunalnej;

4) Sekcja Higieny Pracy;

5) Sekcja Higieny żywności, żywienia i Przedmiotów Użytku;

6) Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;

7) Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej;

8) Stanowisko Pracy ds. Statystyki Medycznej oraz Sekretarki Medycznej;

9) Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

10) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.

 

 
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
   

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
81-704 Sopot, ul. Kościuszki 23
tel. +58 551-06-35
tel. +58 551-26-22
tel./fax +58 551-06-65
e-mail: pssesopot@sopot.pl
www: http://www.psse.sopot.pl

   
Jesteś 6198986 gościem od 14.11.2007
Wykonanie: Fabryka CMS   |   © PSSE 2007    |   Kontakt   |   Mapa witryny    |