TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
(+48) 663-399-599

Roporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. Nr 280/04, poz. 2771)

Rozporządzenie określa:

 • wykaz substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym i sposób ich rejestrowania
 • sposób prowadzenia rejestru prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami, preparatami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
 • sposób prowadzenia rejestru pracowników zatrudnionych przy tych pracach
 • wzory dokumentów dotyczących narażenia pracowników na substancje, preparaty, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym oraz sposób przechowywania i przekazywania tych dokumentów do podmiotów właściwych do rozpoznawania lub stwierdzania chorób zawodowych
 • szczegółowe warunki ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi przez substancje, preparaty, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
 • warunki i sposób monitorowania stanu zdrowia pracowników narażonych na działanie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.

 

Wykaz substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym zawiera:

Substancje i preparaty chemiczne

 • 819 substancji/preparatów

Czynniki fizyczne

 • promieniowanie jonizujące

Czynniki biologiczne

 • wirus zapalenia wątroby typu B
 • wirus zapalenia wątroby typu C

Procesy technologiczne, w których dochodzi do uwalniania substancji, preparatów lub czynników rakotwórczych lub mutagennych

 • produkcja auraminy
 • procesy technologiczne związane z narażeniem na działanie wielopierścieniowych
 • węglowodorów aromatycznych, obecnych w sadzy węglowej, smołach węglowych i pakach węglowych
 • procesy technologiczne związane z narażeniem na działanie pyłów, dymów i aerozoli
 • tworzących się podczas rafinacji niklu i jego związków
 • produkcja alkoholu izopropylowego metodą mocnych kwasów
 • prace związane z narażeniem na pył drewna twardego (dąb i buk)

 

Ważna nowość

Przepisy określające postępowanie w związku z występowaniem substancji, preparatów lub czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym mają także zastosowanie do procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, w których dochodzi do ich uwalniania.

 

Rejestr prac

Pracodawca prowadzi rejestr prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami, preparatami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, zawierający następujące dane:

 • wykaz procesów technologicznych i prac, w których substancje, preparaty lub czynniki o działaniu rakotwórczym lub mutagennym są stosowane, produkowane lub występują jako zanieczyszczenia bądź produkt uboczny oraz wykaz substancji, preparatów, czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym wraz z podaniem ilościowej wielkości produkcji lub stosowania
 • uzasadnienie konieczności stosowania substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
 • wykaz i opis stanowisk pracy, na których występuje narażenie na substancje, preparaty, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
 • liczbę pracowników pracujących w narażeniu, w tym liczbę kobiet
 • określenie rodzaju substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym powodujących narażenie, rodzaj kontaktu, wielkość narażenia i czas jego trwania
 • rodzaje podjętych środków i działań ograniczających poziom narażenia

 

Rejestr pracowników

Pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr pracowników narażonych na działanie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym i przechowywać go przez okres 40 lat po ustaniu narażenia, a w przypadku likwidacji zakładu pracy - przekazać właściwemu państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu lub właściwemu komendantowi wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej lub właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca jest obowiązany:

 • poinformować pracownika o opakowaniu, zbiorniku i instalacji zawierającej substancję, preparat lub czynnik o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, a także o wymaganiach dotyczących oznakowania i znakach ostrzegawczych.
 • zapewnić udział pracowników lub ich przedstawicieli w projektowaniu i realizacji działań zapobiegających narażeniu na substancje, preparaty, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym lub ograniczających jego poziom
 • stworzyć warunki do dokonania wyboru rodzaju środków ochrony indywidualnej, zapewniających bezpieczeństwo i zdrowie pracowników
 • umożliwić pracownikom i ich przedstawicielom kontrolę stosowania wymagań określonych w rozporządzeniu i innych przepisach regulujących zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. W przypadku rozpoznania lub podejrzenia u pracownika zmian w stanie zdrowia, o których można przypuszczać, że powstały w wyniku narażenia zawodowego na działanie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, pracodawca, na wniosek lekarza,jest obowiązany zlecić przeprowadzenie dodatkowych badań stanu zdrowia innych pracowników narażonych w podobny sposób, dokonać weryfikacji uprzedniej oceny narażenia zawodowego, a w razie potrzeby zastosować odpowiednie dodatkowe środki zapobiegawcze.

 

Obowiązki lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami

Lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami narażonymi na działanie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym jest obowiązany zapoznać się z warunkami ich pracy i posiadać udokumentowane informacje dotyczące rodzaju i wielkości narażenia. Lekarz jest obowiązany do udzielania informacji:

 • każdemu pracownikowi - o wynikach badań i ocenie jego stanu zdrowia oraz o zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej, jakiej powinien się poddać po ustaniu pracy w warunkach narażenia na działanie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
 • pracodawcy, przedstawicielom pracowników oraz działającej w zakładzie pracy komisji bezpieczeństwa i higieny pracy - o ocenie stanu zdrowia pracowników, dokonanej z uwzględnieniem tajemnicy lekarskiej.

Przepisy te nie naruszają przepisów dotyczących trybu, zakresu i częstotliwości przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników oraz ich dokumentowania i kontroli.

 

Obowiązkowe szkolenia

Pracodawca jest obowiązany przeszkolić pracownika w zakresie:

 • ryzyka dla zdrowia, jakie wynika z oceny narażenia zawodowego i dodatkowego ryzyka wynikającego z palenia tytoniu oraz środków ostrożności, które powinny być podejmowane w celu ograniczenia narażenia
 • wymagań higienicznych, które powinny być spełnione w celu ograniczenia narażenia
 • konieczności używania środków ochrony indywidualnej, w tym noszenia ubrania ochronnego
 • działań zapobiegających wypadkom oraz koniecznych do podjęcia przez pracowników, w tym pełniących obowiązki ratownicze, podczas wypadków oraz działań ratowniczych.

 

 


 
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
   

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
81-704 Sopot, ul. Kościuszki 23
tel. +58 551-06-35
tel. +58 551-26-22
tel./fax +58 551-06-65
e-mail: pssesopot@sopot.pl
www: http://www.psse.sopot.pl

   
Jesteś 2483167 gościem od 14.11.2007
Wykonanie: Fabryka CMS   |   © PSSE 2007    |   Kontakt   |   Mapa witryny    |